Oferta

Modelowanie i optymalizacja energetyczna budynków
Model energetyczny to uwzględniająca zmienność programów użytkowania i obciążeń oraz warunki pogodowe symulacja zużycia energii przez budynek oraz jej kosztów. Jest nieodzowny przy certyfikacji wielokryterialnej LEED, ale również jest niezbędny przy przeprowadzaniu oceny energetycznej i ekonomicznej rozwiązań projektowych budynku w zakresie izolacyjności przegród, instalacji HVAC (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja), sterowania instalacjami HVAC oraz instalacji oświetlenia. Umożliwia to inwestorowi podjęcie właściwych decyzji. Modelowanie energetyczne przydatne jest zarówno przy realizaji nowych budynków jak i przy modernizacji energetycznej istniejących. Wykonywanie tych symulacji jest wskazane na wczesnych etapach projektowych w celu dokonania porównania różnych wariantów. Dalsze projektowanie prowadzi się wówczas w oparciu o najoptymalniejszy wariant. Z punktu widzenia inwestora najlepiej, gdy analizy te wykonuje podmiot niezależny od projektanta i wykonawcy.
Pogłębieniem analizy kosztów energii w modelu energetycznym jest analiza kosztów cyklu życia (LCC) danego wariantu, w której oprócz kosztów energii bierze się pod uwagę również koszty zakupu urządzeń i materiałów dla danego rozwiązania technicznego powiększone o koszty serwisowania, wymian i napraw oraz koszty finansowe. Tak uzyskane sumaryczne wartości kosztów cyklu życia są kryterium podjęcia decyzji o optymalnym wyborze:
 • źródła ciepła i chłodu
 • odbiorników końcowych ciepła i chłodu
 • centrali wentylacyjnej
 • urządzeń odzysku ciepła
 • urządzeń przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • sposobu regulacji temperatury w pomieszczeniach
 • sposobu regulacji temperatury wody grzewczej i wody lodowej
 • sposobu regulacji przepływu powietrza

 • urządzeń oświetleniowych i sposobie ich sterowania
 • materiałów ścian zewnętrznych i ich współczynnikach przenikania
 • wielkości i rodzaju okien oraz systemu zacienień
Model energetyczny uzupełniony analizą LCC można wykorzystać zarówno do budynków projektowanych, modernizacji budynków istniejących jak i przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości.

Certyfikacja EDGE
EDGE to certyfikat dotyczący redukcji zużycia przez budynki energii, wody oraz energii  związanej z zastosowanymi materiałami budowlanymi. Został wdrożony przez International Finance Corporation w celu wspierania rozwoju budownictwa zrównoważonego i niskoenergetycznego i o niskim zużyciu wody. Jest również narzędziem do szacowania osiąganych oszczędności w zależności od wybranych technologii HVAC i wod-kan.

Analizy energetyczne budynków pasywnych
Budynki pasywne to budynki chakteryzujące się przede wszystkim niskim zużyciem energii na ogrzewanie (<15kWh/m2*rok) i wysoką szczelnością powietrzną  (n50<0,6/h). Potwierdzenie osiągania wymaganego wskaźnikowego zużycia energii przeprowadza się wykonując analizę za pomocą oprogramowania PHPP zaakceptowanego przez Passivhaus Institut z Darmstadt. Wynikiem symulacji jest również wyliczone zapotrzebowanie energii na ogrzewanie umożliwiające ustalenie rocznych kosztów energii. Oprogramowaniami tymi dysponują certyfikowani projektanci budownictwa pasywnego. PHPP stosować też można do oceny energetycznej i ekonomicznej rozwiązań projektowych w odniesieniu do:
 • wyboru materiałów przegród zewnętrznych i ich współczynników przenikania
 • wyboru urządzeń HVAC i oświetlenia

Oceny te mogą podstawą decyzji o wyborze danej technologii do dalszych prac projektowych.

Regulacja hydrauliczna i pomiary przepływów w instalacjach HVAC
Warunkiem prawidłowej pracy hydraulicznych instalacji HVAC jest zapewnienie właściwych przepływów we wszystkich odbiornikach ciepła i chłodu niezależnie od wielkości obciążeń grzewczych i chłodniczych. W przypadku zmniejszenia się przepływów w części odbiorników ciepła lub chłodu, nie może dochodzić do jednoczesnego przekraczania przepływów obliczeniowych w innych odbiornikach. W ramach regulacji hydraulicznej wykonywane są  pomiary przepływów wody grzewczej lub lodowej przez odbiorniki i ewentualna korekta nastaw zaworów równoważących w celu osiągnięcia przewidzianych w projekcie przepływów. Pomiary przepływów są również używane w diagnostyce wodnych instalacji HVAC i stanowią element procedury odbiorowej w ramach certyfikacji LEED (tzw. LEED Commissioning Test&Balance).

Badania termowizyjne
Badanie przy pomocy kamery termowizyjnej umożliwia: diagnostykę stanu izolacji budynku, lokalizację mostków cieplnych, miejsc zagrożonych kondensację wilgoci, nieszczelności powietrznych oraz nieciągłości i ubytków w powłoce izolacyjnej budynku. Metoda ta jest stosowana również w procedurze odbiorowej w ramach certyfikacji LEED (tzw. Envelope Commissioning).