Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), pragnę poinformować, że firma Building Energy Consulting Andrzej Romanowski przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe i jest ich Administratorem.

Możecie Państwo kontaktować się firmą:

Pragnę zapewnić, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z ich przeznaczeniem i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z naszymi wzajemnymi relacjami biznesowymi.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • utrzymywaniu kontaktu z Państwem
  • przygotowania i przesyłania ofert, przeprowadzania działań marketingowych
  • wykonywania czynności związanych z realizacją zleceń i umów
  • wykonywania rozliczeń finansowych i podatkowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń/umów (np. poddostawcy, podwykonawcy oraz rozliczeń finansowych (np. firma księgowa, banki) i podatkowych. Będą przechowywane przez okres trwania naszej współpracy i wzajemnych zobowiązań (np. gwarancyjnych), nie krócej jednak niż zobowiązują do tego inne przepisy prawa (np. podatkowego).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo:

  • do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • do sprostowania/poprawienia swoich danych
  • do usunięcia danych
  • do ograniczenia przetwarzania danych
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • do przenoszenia danych

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w tej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy i utrzymywania kontaktów biznesowych, do przesyłania ofert, zawierania umów i ich realizacji, a ich niepodanie to uniemożliwia.